top of page

משפט פלילי

משפט פלילי הינו תחום המגדיר כללי התנהגות שנחשבים לשליליים ואסורים בחברה. מי שמואשם בעבירות אלו יועמד לדין פלילי שאכיפתו באחריותה מדינה, באמצעות המשטרה והתביעה הכללית. תפקידו העיקרי של בית משפט פלילי הוא לקבוע אם עונה העבירה על הגדרות הדין הפלילי, ומכאן להרשיע את הנאשם, או שאינה עונה על ההגדרות ולכן לזכות הנאשם. יש לציין כי העמדה לדין פלילי נסמכת במרבית המקרים רק על התנהגות פלילית, ולא על כוונה או מחשבה פלילית שאינה מגובה  במעשה. בנוסף, משפט פלילי יחול רק על אדם הכשיר בעיני החוק לעמוד לדין. לדוגמא, מי שהינו קטין, חולה אנוש או חולה נפש אינו כשירי לעמוד לדין פלילי.

הענישה על עבירה פלילית משתנה בהתאם לסוג העבירה ולהגדרות המצוינות בחוק. העונשים עשויים להתחיל בקנס כספי,  ומאסר על תנאי, ולהגיע עד למאסר עולם. לדוגמא, העונש המרבי על אונס הוא 20 שנות מאסר, בעוד שעל עבירת גניבה העונש המרבי הוא 3 שנים. כמו כן, עבירות פליליות רבות מדורגות בהתאם למידת חומרתן.

.משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים במגוון העבירות השונות

!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page