top of page

עבירות רכוש

עבירות רכוש הינן עבירות המביאות לפגיעה בקניינו ורכושו של אדם, ובמקרים של גניבה מביאות גם לשלילת זכויותיו ברכושו באופן תמידי. אי לכך, בתי המשפט במדינת ישראל רואים בעבירות הפגיעה ברכוש כחמורות ביותר.

העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אלו נקבעים על פי הנסיבות, וביניהן, היקף הרכוש המדובר והאופן בו בוצעה העבירה. בין השאר, לצורך קביעת העונש נבחנת השאלה האם היה שימוש באמצעי אלים, כמו גם השאלה האם כחלק מהפגיעה ברכוש הייתה כוונה לבצע גניבה או פשע. העבירות בעלות השכיחות הגבוהה ביותר בקטגוריה זו, העוסקת ברכוש ונכסים, הינן: פריצה, גניבה, אחזקת רכוש גנוב וגרימת נזק לרכוש.

.משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים במגוון העבירות השונות

!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page