top of page

עבירות אלימות

פגיעה בשלמות גופו של אדם מגיעה לידי מצב של עבירות אלימות הינה אחת ההפרות הבוטות בזכותו הבסיסית של הפרט להגנה על גופו, לאוטונומיה של הפרט על גופו וזכותו לחיות חיים שלווים ללא פגע ופחד.

עיקרון זה מתבטא בעוצמה רבה שעה שהפגיעה בגופו של אדם עלולה להביא לקיפוח חייו כתוצאה מפגיעה פיזית מערכתית-חמורה.

בהתאם לכך, קובע חוק העונשין איסורים חמורים המגלמים ערכים מוגנים בהיבטים אלו ובין היתר, לצד איסורים אלו, קבועה סנקציה לעובר עבירות אלימות בדמות ענישה מחמירה.

תקיפה הכוללת עבירות אלימות מפרה ושוללת מהפרט את האוטונומיה על גופו. חשוב לציין כי מעשי תקיפה עלולים להניב עבירות פגיעה בגוף, מסוגים שונים. עבירות אלימות אינן מחייבות לכלול נזק גופני, או סבל ובחינת הסוגיה תתמקד בשאלה: האם מעשה הפגיעה הפר את אוטונומית הפרט על גופו – אם לאו. ומנגד, הסכמה מדעת ובחירה חופשית של הפרט למגע גופני, שומטת את הקרקע בפני ביסוס האישום בתקיפה.

קיימות מספר עבירות תקיפה בחוק העונשין, וביניהן, עבירת תקיפה סתם שהינה תקיפה שאינה גורמת לחבלה, המנויה בסעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ודינה מאסר שנתיים; תקיפה הגורמת חבלה ממשית, המנויה בסעיף 380 לחוק העונשין, ודינה מאסר 3 שנים; תקיפה בנסיבות מחמירות, המנויה בסעיף 382 לחוק העונשין, ודינה כפל העונש הקבוע לעבירה הבסיסית; ותקיפת עובד ציבור, המנויה בסעיף 382א לחוק העונשין, ודינה מאסר 3 שנים.

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה מוגדרת על פי חוק כהתעללות נפשית, פיזית או מינית של בן משפחה אחד למשנהו.

עבירת אלימות במשפחה נחשבת לתקיפה בנסיבות מחמירות מאוד, ולכן בחלק מן המקרים העונש ילווה במאסר בפועל.

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991 מגדיר מי הוא בן משפחה כדי להעניק הגנה לאדם שחווה אלימות במסגרת המשפחתית. על פי הסעיף הראשון לחוק, בן משפחה הוא: בן זוג, הורה, בן זוג של הורה, סבא או סבתא, צאצא, צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה. בנוסף, תחת הגדרה זו נכנס גם "מי שאחראי לדאוג לצרכיו של קטין מתחת לגיל 18; של חסר ישע; קטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאמור לדאוג לצרכיו.

אלימות בספורט

מהו חוק איסור אלימות בספורט?

החוק נועד להיאבק בתופעות פסולות המתקיימות באירועי ספורט של אלימות, גילויי גזענות, השלכת חפצים לעבר שדה המגרש ועוד, וכן להחמיר את הענישה ביחס לאלו המבצעים עבירות אלו.

כמו כן, החוק מטיל חובה על קיום אירוע ספורט רק כאשר יש רישיון עסק או היתר זמני לקיימו. החוק מגדיר מי הם בעלי התפקידים אשר נוכחותם הינה בגדר חובה בכל אירוע ספורט. 

מה נחשב לעבירה לפי החוק?

הכנסת חומרים אסורים למגרש: העונש על הכנסת חומרים אסורים למגרש נע בין שנתיים לחמש שנות מאסר. לפי סעיף 14 לחוק, "חפץ אסור" ייחשב לכלי ירייה; חומר נפץ; סכין ואולר; חומר מסוכן; מכלול האמצעים הכימיים שהפעלתם גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים; כל חפץ שהחזקתו או השימוש בו מהווים עבירה, לרבות בעלי חיים.

התבטאות גזענית: העונש בגין התבטאות גזענית עומד על כשנתיים מאסר. לפי סעיף 15 לחוק, הכוונה ב"התבטאות גזענית" היא לקריאה של מלים, צלילים או נהמות (וכן התבטאות חזותית) על ידי אדם - לבדו או יחד עם אחר או במקהלה - שיש בהם משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל צבע עור או השתייכות לדת או למוצא לאומי אתני. בעמ"ת 1980-03-12 בנישו נגד מדינת ישראל קבעה השופטת נאוה בן אור כי גם התבטאויות גזעניות המושמעות מחוץ לאצטדיון כלולות בתחומי האיסור הפלילי הקבוע בסעיף 15 לחוק.

כניסה לשדה המשחק: לפי סעיף 16 לחוק, הנכנס לשדה המשחק (המקום המיועד והמסומן לקיום פעילות הספורט) בזמן אירוע ספורט מוסדר וללא אישור ממנהל אירוע הספורט או בהיעדרו של המנהל - דינו מאסר שנה.

התנהגות אלימה: לפי סעיף 17 לחוק, בית המשפט רשאי להוציא צו הרחקה או להגביל אדם שנהג באופן אלים או הפר את הסדר הציבורי באירוע ספורט, או שקיים לגביו חשד סביר שעבר עבירה הקשורה לספורט או לא ציית להוראת שוטר או סדרן לאירועי ספורט. מכוח בית המשפט להרחיק צופה עד לשלוש שנים, אך ייתכנו מצבים בהם יינתן צו הרחקה אף לזמן רב יותר.

!משרדנו עוסק בייצוג נחקרים ונאשמים בעבירות האלימות השונות

 

!פנה אלינו עוד היום לייעוץ

bottom of page